Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 33/2019/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC, THỂ THAO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể ...
 • Điều 4. Mục đích tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc ...
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và tổ chức ...
 • Điều 6. Tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục ...
 • Điều 7. Thẩm quyền tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ các cấp
 • Điều 8. Kinh phí tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc ...
 • Điều 9. Chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên ...
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC, THỂ THAO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 10. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể dục, thể thao
 • Điều 11. Quy định chung về tổ chức cuộc thi thể dục, thể thao
 • Điều 12. Công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi thể dục, thể thao
 • Điều 13. Khai mạc, bế mạc cuộc thi thể dục, thể thao
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 14. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ
 • Điều 15. Quy định về tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ
 • Điều 16. Công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi văn hóa, văn nghệ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 20. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH để xử lý: