Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 25/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 27/12/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương II PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Mục 1. PHÒNG CHÁY RỪNG
 • Điều 4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 5. Công trình phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 6. Phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 7. Quản lý vật liệu cháy rừng và sử dụng lửa
 • Điều 8. Trực phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 9. Thông tin dự báo và phát hiện sớm cháy rừng
 • Mục 2. CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 10. Tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng
 • Điều 11. Chỉ đạo và chỉ huy chữa cháy rừng
 • Điều 12. Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng
 • Điều 13. Xác định thiệt hại do cháy rừng, nguyên nhân gây cháy rừng và giải pháp phục hồi rừng sau khi ...
 • Điều 14. Báo cáo cháy rừng
 • Chương III HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 15. Nội dung chi cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 16. Mức chi cho người trực cháy và người được huy động tham gia chữa cháy rừng
 • Điều 17. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy rừng ...
 • Điều 18. Nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • PHỤ LỤC II BÁO CÁO ĐỘT XUẤT VỀ CHÁY RỪNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT để xử lý: