Thông tư 12/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 12/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá ...
 • Điều 4. Danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
 • Chương II CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT THÔNG TIN, KHAI THÁC SỬ DỤNG ...
 • Điều 5. Thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu
 • Điều 6. Tổng hợp, xử lý, cập nhật và công bố thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu
 • Điều 7. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu
 • Điều 8. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu
 • Điều 9. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng ...
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ ...
 • Mẫu số 1 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU
 • Mẫu số 2 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
 • Mẫu số 3 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
 • Mẫu số 4 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 05 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 05 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 06 DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP
 • Mẫu số 07 DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 07 DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 08 DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Mẫu số 08 DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Mẫu số 09 DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
 • Mẫu số 09 DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
 • Mẫu số 10 DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN I: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY ...
 • Mẫu số 10 DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN II: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY ...
 • Mẫu số 11 DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mẫu số 12 DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mẫu số 12 DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mẫu số 12 DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mẫu số 12 DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mẫu số 12 DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mẫu số 13 DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÃ HIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2019/TT-BXD để xử lý: