Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Số hiệu: 152/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 07/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA ...
 • Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
 • Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CHI TIẾT PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2018 ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ THANH QUYẾT ...
 • Biểu mẫu số 48 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 50 QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 51 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 52 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 53 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO ...
 • Biểu mẫu số 54 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 58 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 59 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018
 • Biểu mẫu số 61 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018
 • Biểu số 63 TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 152/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 152/NQ-HĐND

Đang cập nhật