Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 25/2019/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ...
 • Điều 3. Các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
 • Điều 4. Các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Điều 5. Nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và trách nhiệm ...
 • Điều 6. Nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Điều 7. Tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua lấy ý kiến cơ quan, tổ ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Điều 9. Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
 • Điều 10. Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ...
 • Điều 11. Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở
 • Điều 12. Quy định về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
 • Chương III BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
 • Điều 13. Tổ chức kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên ...
 • Điều 14. Tổ chức kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên ...
 • Điều 15. Mẫu văn bản đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường ...
 • Điều 16. Tổ chức đánh giá năng lực thực tế tổ chức đăng ký tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp quy ...
 • Điều 17. Chứng nhận năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn của phế liệu nhập khẩu làm nguyên ...
 • Chương IV CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG; TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH ...
 • Mục I. CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
 • Điều 18. Công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái ...
 • Điều 19. Công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường
 • Mục II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 • Điều 20. Tiêu chí lựa chọn, đánh giá và công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Mục III. QUY TRÌNH ĐÓNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 • Điều 21. Quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
 • Điều 22. Tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
 • Chương V QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
 • Mục 1. QUAN TRẮC, ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT, KHÔNG KHÍ
 • Điều 23. Quan trắc, đánh giá và công bố hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt lục địa
 • Điều 24. Quan trắc, đánh giá và công bố hiện trạng chất lượng môi trường không khí
 • Mục 2. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, PHẠM VI, NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM ...
 • Điều 25. Điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm
 • Điều 26. Điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm
 • Điều 27. Phân loại khu vực bị ô nhiễm
 • Điều 28. Nguyên tắc quản lý khu vực bị ô nhiễm
 • Điều 29. Kiểm soát khu vực bị ô nhiễm
 • Điều 30. Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra ô nhiễm môi trường
 • Chương VI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG; BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 34. Đăng ký hoạt động thử nghiệm môi trường
 • Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường sau khi được cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 36. Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với các đơn vị thứ cấp
 • Điều 37. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 39. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2019/TT-BTNMT để xử lý: