Quyết định 1975/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1975/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1975/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ VIỆT NAM CHẤP THUẬN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH
 • 1. Hoàn thiện pháp luật, thể chế về quyền con người
 • 2. Chính sách bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa
 • 3. Chính sách bảo đảm các quyền dân sự, chính trị
 • 4. Chính sách bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương
 • 5. Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về quyền con người
 • 6. Thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ...
 • PHỤ LỤC VỀ CÁC CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ UPR ...
 • I. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
 • II. CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA
 • III. CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ
 • IV. CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
 • V. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
 • VI. THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VÀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1975/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1975/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1975/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1975/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1975/QĐ-TTg

Đang cập nhật