Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 1950/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH KIỂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, công chức của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chức danh và mã số các ngạch kiểm toán viên nhà nước, gồm:
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất
 • Chương II CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Điều 4. Ngạch kiểm toán viên
 • Điều 5. Ngạch kiểm toán viên chính
 • Điều 6. Ngạch kiểm toán viên cao cấp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1950/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1950/QĐ-KTNN

Đang cập nhật