Thông tư 56/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 56/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG THEO ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 4. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng ...
 • Điều 5. Chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 6. Quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÈN HIỆU HÀNG KHÔNG VÀ HỆ THỐNG ILS/DME ...
 • PHỤ LỤC 2 TIÊU CHÍ GIÁM SÁT CÔNG TÁC KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÈN HIỆU HÀNG KHÔNG VÀ HỆ THỐNG ILS ...
 • PHỤ LỤC 3 TIÊU CHÍ NGHIỆM THU KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÈN HIỆU HÀNG KHÔNG VÀ HỆ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2019/TT-BGTVT để xử lý: