Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi Số hiệu: 13/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/01/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

 • NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này
 • Chương II GIỐNG VẬT NUÔI
 • Điều 5. Quy định về thu thập, bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giống vật nuôi
 • Điều 6. Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn
 • Điều 7. Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu
 • Điều 8. Cập nhật Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu
 • Chương III THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 • Điều 9. Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Điều 10. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ...
 • Điều 11. Đánh giá điều kiện thực tế sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Điều 12. Thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh
 • Điều 13. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông ...
 • Điều 14. Đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu
 • Điều 15. Đánh giá để thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu
 • Điều 16. Kiểm tra tại nước xuất khẩu thức ăn chăn nuôi
 • Điều 17. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước
 • Điều 18. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 • Điều 19. Xử lý kết quả thử nghiệm về chất lượng thức ăn chăn nuôi
 • Điều 20. Xử lý thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
 • Điều 21. Quy mô chăn nuôi
 • Điều 22. Mật độ chăn nuôi đối với các vùng
 • Điều 23. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy ...
 • Điều 24. Đánh giá điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn
 • Điều 25. Quản lý nuôi chim yến
 • Điều 26. Quản lý nuôi hươu sao
 • Điều 27. Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi
 • Chương V NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHĂN NUÔI VÀ VẬT NUÔI SỐNG
 • Điều 28. Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi
 • Điều 29. Quy định về nhập khẩu vật nuôi sống
 • Chương VI XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
 • Điều 30. Quy định đối với sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi lưu thông trên thị trường
 • Điều 31. Khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
 • Điều 32. Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01.TACN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 • Mẫu số 02.TACN THUYẾT MINH Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Mẫu số 03.TACN QUY TRÌNH Kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Mẫu số 04.TACN HƯỚNG DẪN Đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Mẫu số 05.TACN BIÊN BẢN Đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Mẫu số 06.TACN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 • Mẫu số 07.TACN ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Mẫu số 08.TACN ĐỀ CƯƠNG Nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi
 • Mẫu số 09.TACN V/v cho phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin sản phẩm trên Cổng ...
 • Mẫu số 10.TACN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC ...
 • Mẫu số 11.TACN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA NƯỚC XUẤT ...
 • Mẫu số 12.TACN GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG
 • Mẫu số 01.ĐKCN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
 • Mẫu số 02.ĐKCN BẢN THUYẾT MINH Về điều kiện chăn nuôi
 • Mẫu số 03.ĐKCN HƯỚNG DẪN Đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi
 • Mẫu số 04.ĐKCN BIÊN BẢN Đánh giá điều kiện chăn nuôi
 • Mẫu số 05.ĐKCN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
 • Mẫu số 01.MTCN BÁO CÁO Kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẦN BẢO TỒN
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU
 • PHỤ LỤC IV ĐỘ DAO ĐỘNG CHO PHÉP TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 • PHỤ LỤC V HỆ SỐ ĐƠN VỊ VẬT NUÔI VÀ CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỔI
 • PHỤ LỤC VI MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI CÁC VÙNG
 • PHỤ LỤC VII CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TỔ YẾN SƠ CHẾ
 • PHỤ LỤC VIII DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI
 • PHỤ LỤC IX CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHẢI CÔNG BỐ TRONG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ ÁP DỤNG CỦA SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 13/2020/NĐ-CP để xử lý: