Thông tư 20/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 20/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí
 • Chương II XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 4. Phương pháp xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
 • Điều 5. Xác định chi phí lập, thẩm định đồ án quy hoạch
 • Điều 6. Xác định chi phí lập nhiệm vụ, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
 • Điều 7. Xác định chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch và một số công việc khác
 • Điều 8. Xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch
 • Chương III QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 9. Quản lý chi phí quy hoạch và các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch
 • Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC SỐ 2: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2019/TT-BXD để xử lý: