Thông tư 28/2019/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2019/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 28/2019/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT NẠO VÉT VÀ XÁC ĐỊNH KHU VỰC NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở VÙNG BIỂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các phương pháp quan trắc, phân tích, đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở ...
 • Điều 4. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT NẠO VÉT ĐỂ NHẬN CHÌM Ở BIỂN
 • Điều 5. Nội dung đánh giá chất nạo vét
 • Điều 6. Các bước đánh giá chất nạo vét
 • Điều 7. Thu thập, điều tra thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc đánh giá chất nạo vét
 • Điều 8. Lấy mẫu chất nạo vét
 • Điều 9. Yêu cầu thực hiện kế hoạch phân tích
 • Điều 10. Đánh giá đặc điểm thành phần, tính chất vật lý của chất nạo vét, hàm lượng chất gây ô nhiễm ...
 • Điều 11. Đánh giá khả năng lắng đọng, tạo cặn chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét và đánh giá mức độ ...
 • Điều 12. Đánh giá độc tính của chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét
 • Điều 13. Đánh giá khả năng tích lũy sinh học của chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét
 • Chương III QUY ĐỊNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH KHU VỰC NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN
 • Điều 14. Nội dung xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét
 • Điều 15. Các bước xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét
 • Điều 16. Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ xác định khu vực có thể nhận chìm chất ...
 • Điều 17. Đề xuất các khu vực khả thi nhận chìm chất nạo vét
 • Điều 18. Đánh giá chi tiết các khu vực đề xuất nhận chìm chất nạo vét
 • Điều 19. Đánh giá các đặc trưng, đặc tính vật lý, hóa học, sinh học của các khu vực đề xuất nhận chìm ...
 • Điều 20. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới tài nguyên, môi trường, hệ ...
 • Điều 21. Áp dụng mô hình mô phỏng quá trình phát tán, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm ...
 • Điều 22. So sánh, lựa chọn, xác định các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÀ NGƯỠNG HÀM LƯỢNG CÁC THÔNG SỐ CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG CHẤT NẠO VÉT
 • PHỤ LỤC 02 CÁC THÔNG SỐ PHÂN TÍCH ĐỂ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG LẮNG ...
 • PHỤ LỤC 03 SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ LẤY MẪU TỐI THIỂU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG CHẤT NẠO VÉT
 • PHỤ LỤC 04 KHỐI LƯỢNG MẪU THEO CÁC NHÓM THÔNG SỐ PHÂN TÍCH
 • PHỤ LỤC 05 SỐ VỊ TRÍ LẤY MẪU TỐI THIỂU PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG LẮNG ĐỌNG, TẠO CẶN CHẤT GÂY Ô NHIỄM ...
 • PHỤ LỤC 06 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬN CHÌM TỚI KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2019/TT-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật