Thông tư 01/2020/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2020/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 01/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại mức độ tai nạn hàng hải
 • Điều 5. Trách nhiệm của thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu và các tổ chức ...
 • Chương II BÁO CÁO TAI NẠN HÀNG HẢI
 • Điều 6. Báo cáo tai nạn hàng hải
 • Điều 7. Báo cáo khẩn
 • Điều 8. Báo cáo chi tiết
 • Điều 9. Báo cáo định kỳ
 • Chương III ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
 • Điều 10. Mục đích, yêu cầu điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 11. Các trường hợp điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 12. Tổ chức điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 13. Thỏa thuận điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 14. Tổ điều tra tai nạn hàng hải và thành viên của Tổ điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 16. Thời hạn điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 17. Trình tự thực hiện điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 18. Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 19. Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 20. Điều tra lại tai nạn hàng hải
 • Điều 21. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 22. Kinh phí điều tra tai nạn hàng hải
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2020/TT-BGTVT để xử lý: