Thông tư 01/2020/TT-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2020/TT-BNG

Tiêu đề: Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 01/2020/TT-BNG Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 06/02/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ LÃNH SỰ DANH DỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nhiệm kỳ Lãnh sự danh dự
 • Điều 3. Xếp hạng Lãnh sự danh dự, khu vực lãnh sự và nơi đặt trụ sở làm việc của Lãnh sự danh dự
 • Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của Lãnh sự danh dự
 • Điều 5. Quản lý và chỉ đạo Lãnh sự danh dự
 • Điều 6. Khen thưởng
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH SỰ DANH DỰ
 • Điều 7. Nguyên tắc thực hiện chức năng lãnh sự
 • Điều 8. Chức năng bảo hộ lãnh sự
 • Điều 9. Chức năng cung cấp thông tin
 • Điều 10. Chức năng hỗ trợ và giúp đỡ công dân
 • Điều 11. Chức năng về thừa kế
 • Điều 12. Chức năng liên quan đến tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác
 • Điều 13. Chức năng đối với việc phòng dịch và bảo vệ thực vật, động vật
 • Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh sự danh dự
 • Chương III BỔ NHIỆM, HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH SỰ DANH DỰ
 • Điều 15. Điều kiện bổ nhiệm Lãnh sự danh dự
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự
 • Điều 17. Quy trình bổ nhiệm Lãnh sự danh dự
 • Điều 18. Việc chấm dứt hoạt động của Lãnh sự danh dự
 • Điều 19. Quốc kỳ, Quốc huy, con dấu, dấu chức danh, dấu tên, biển hiệu và Thẻ Lãnh sự danh dự
 • Điều 20. Duy trì hoạt động của Lãnh sự danh dự
 • Điều 21. Hồ sơ lãnh sự
 • Điều 22. Liên hệ công tác
 • Điều 23. Phương tiện thông tin - liên lạc
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Thẻ Lãnh sự danh dự và Phụ lục về nội dung và trình bày biển hiệu, nội dung con dấu
 • Điều 25. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG VÀ TRÌNH BÀY BIỂN HIỆU, NỘI DUNG CON DẤU
 • Mẫu số 01/BM-LSDD THẺ TỔNG LÃNH SỰ DANH DỰ
 • Mẫu số 02/BM-LSDD THẺ LÃNH SỰ DANH DỰ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2020/TT-BNG để xử lý: