Quyết định 3195/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3195/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 3195/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 3195/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3195/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài ...
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • 1. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, sơ kết, tổng ...
 • 2. Về phổ biến, giáo dục pháp luật
 • 3. Về hòa giải ở cơ sở
 • 4. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực ...
 • 5. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL ...
 • 6. Tăng cường hợp tác quốc tế về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3195/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3195/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3195/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3195/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3195/QĐ-BTP

Đang cập nhật