Thông tư 05/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 05/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 44/2017/TT-BTC NGÀY 12/5/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định ...
 • Điều 2. Bãi bỏ
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
 • PHỤ LỤC II KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
 • PHỤ LỤC III KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
 • PHỤ LỤC V KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
 • PHỤ LỤC VII KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN KHÁC

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Theo đó, Thông tư 05 thay thế các Phụ lục I, II, III, và V ban hành kèm Thông tư 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05, lần lượt như sau:

 • Phụ lục I: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại;

 • Phụ lục II: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại;

 • Phụ lục III: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên;

 • Phụ lục V: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên;

Bên cạnh đó, Thông tư còn bổ sung thêm Phụ lục VII về khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác.

Chi tiết các phụ lục xem tại Thông tư 05/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 05/3/2020.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2020/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2020/TT-BTC

Đang cập nhật