Quyết định 209/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 209/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2020–2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành Số hiệu: 209/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 22/01/2020 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2020–2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 - ...
 • I. Mục đích, yêu cầu:
 • II. Các mục tiêu phát triển bề vững đến năm 2030 của Bình Thuận:
 • Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi
 • Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp ...
 • Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi
 • Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt ...
 • Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
 • Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả ...
 • Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất ...
 • Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền ...
 • Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội
 • Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và ...
 • Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
 • Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
 • Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh ...
 • Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng vì phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp ...
 • Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 209/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 209/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 209/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 209/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 209/QĐ-UBND

Đang cập nhật