Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 11/02/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 40 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ và những hành vi nghiêm cấm
 • Chương II QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG
 • Điều 4. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng
 • Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng
 • Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet
 • Chương III QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
 • Điều 8. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người chơi
 • Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
 • Chương IV GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
 • Điều 12. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 13. Quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 15. Công an tỉnh
 • Điều 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 17. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 18. Tỉnh Đoàn Thanh niên
 • Điều 19. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
 • Điều 20. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật