Thông tư 07/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 07/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 03/02/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN ĐỐI VỚI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước
 • Điều 4. Quản lý và sử dụng số thu phí được để lại
 • Điều 5. Chi đầu tư xây dựng, mua sắm trụ sở, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 6. Nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 7. Cơ chế quản lý kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 8. Chế độ, định mức chi và quản lý đối với các khoản chi từ kinh phí giao thực hiện chế độ tự ...
 • Điều 9. Chế độ, định mức chi và quản lý đối với các khoản chi không thực hiện chế độ tự chủ
 • Điều 10. Chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Điều 11. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ...
 • Điều 12. Quản lý, sử dụng, kê khai tài sản công tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 13. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Biểu mẫu số 1a BÁO CÁO THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC ...
 • Biểu mẫu số 1b BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT ...
 • Biểu mẫu số 2 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….
 • Biểu mẫu số 3 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM………..
 • Biểu mẫu số 4 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....
 • Biểu mẫu số 5 TỔNG HỢP ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  (năm hiện hành) năm………..
 • Biểu mẫu số 6 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm kế hoạch) năm ……..
 • Biểu mẫu số 7 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ………
 • Biểu mẫu số 8 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
 • Biểu mẫu số 9 BÁO CÁO SỐ DƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2020/TT-BTC để xử lý: