Quyết định 43/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 43/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 Số hiệu: 43/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh Ngày ban hành: 08/01/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 43/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/QĐ-UBND

Đang cập nhật