Quyết định 333/QĐ-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 333/QĐ-TLĐ

Tiêu đề: Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 333/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khang Ngày ban hành: 28/02/2020 Lĩnh vực: Lao động, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc “Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05 ...
 • Điều 3. Các cấp công đoàn, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đơn vị kinh tế trong hệ thống công đoàn ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 3. Thẩm quyền giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn các cấp
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Mục 1. NỘI DUNG, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 5. Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn
 • Điều 6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Mục 2. PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 7. Phân loại đơn
 • Điều 8. Xử lý đơn khiếu nại và đình chỉ giải quyết khiếu nại
 • Điều 9. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại
 • Mục 3. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 10. Giải quyết khiếu nại lần đầu
 • Điều 11. Giải quyết khiếu nại lần hai
 • Điều 12. Trưng cầu giám định
 • Mục 4. KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ...
 • Mục 5. CÔNG ĐOÀN THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 13. Nội dung khiếu nại công đoàn tham gia giải quyết
 • Điều 14. Trình tự tham gia giải quyết khiếu nại
 • Điều 15. Thẩm quyền tham gia giải quyết khiếu nại
 • Chương III GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Mục 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ CÁO
 • Điều 16. Nội dung, thẩm quyền giải quyết tố cáo của công đoàn
 • Mục 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ BAN ĐẦU THÔNG TIN TỐ CÁO
 • Điều 17. Thời hạn giải quyết tố cáo
 • Điều 18. Xử lý thông tin tố cáo
 • Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 19. Trình tự giải quyết tố cáo
 • Điều 20. Thụ lý tố cáo
 • Điều 21. Xác minh nội dung tố cáo
 • Điều 22. Kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 23. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo
 • Điều 24. Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo
 • Điều 25. Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết
 • Điều 26. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo
 • Điều 27. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
 • Mục 3. CÔNG ĐOÀN THAM GIA GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 28. Trách nhiệm của công đoàn các cấp
 • Chương IV TIẾP ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 29. Trách nhiệm của công đoàn các cấp
 • Điều 30. Trách nhiệm của chủ tịch công đoàn các cấp
 • Điều 31. Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp đoàn viên và người lao động
 • Chương V QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 32. Quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn
 • Điều 33. Trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố ...
 • Chương VI KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 34. Khen thưởng và kỷ luật
 • Điều 35. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 333/QĐ-TLĐ để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 333/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 333/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 333/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật