Quyết định 352/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 352/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 352/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn Ngày ban hành: 06/03/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công
 • Điều 5. Các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện ...
 • Điều 6. Yêu cầu đối với thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công
 • Điều 7. Các yêu cầu chung của Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Điều 8. Quản lý và khai thác dữ liệu
 • Chương II QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
 • Điều 9. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 10. Mã số hồ sơ thủ tục hành chính
 • Điều 11. Đăng ký, thay đổi thông tin tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công
 • Điều 12. Tra cứu tình trạng hồ sơ
 • Điều 13. Sử dụng Cổng Dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến
 • Điều 14. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ ...
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
 • Điều 15. Tổ chức Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Điều 16. Tạo lập hồ sơ hành chính điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Điều 17. Xác thực giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử
 • Điều 18. Cập nhật thông tin về thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Điều 19. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan BHXH tham gia Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện ...
 • Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị quản lý Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong kê khai, nộp hồ sơ, tra cứu, sử dụng Cổng Dịch vụ công
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị
 • Điều 24. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 352/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 352/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 352/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 352/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 352/QĐ-BHXH

Đang cập nhật