Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 402/QĐ-BKHCN năm 2020 về Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 402/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh Ngày ban hành: 25/02/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 402/QĐ-BKHCN năm 2020 về Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết vả trả kết quả giải quyết ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận ...
 • QUY CHẾ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
 • Chương II QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 5. Chuyển hồ sơ thủ tục hành chính
 • Điều 6. Giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 7. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 8. Phương thức nộp phí, lệ phí
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết ...
 • Điều 10. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Chế độ báo cáo
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Mẫu số 01 GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
 • Mẫu số 02
 • 2.1 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đối với hồ sơ trong quá trình tiếp nhận tại Bộ phận ...
 • 2.2 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đối với hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hành ...
 • Mẫu số 03 PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 • Mẫu số 04 PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ
 • Mẫu số 05 PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 • Mẫu số 06 SỔ THEO DÕI HỒ SƠ
 • DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI PHỐI HỢP TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI KHỐI CƠ QUAN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 402/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 402/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật