Quyết định 2083/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2083/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2083/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 2083/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời Ngày ban hành: 09/08/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2083/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
 • 1. Công tác tham mưu hoàn thiện thể chế; hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành
 • 2. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (thành ...
 • 3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông ...
 • 4. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình ...
 • 5. Huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai các hoạt ...
 • 6. Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cài đặt, triển khai; Thiết bị lưu trữ tốc độ cao tích ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2083/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2083/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2083/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2083/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2083/QĐ-UBND

Đang cập nhật