Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Tiêu đề: Quyết định 1830/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Số hiệu: 1830/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Người ký: Lê Quý Vương Ngày ban hành: 18/03/2020 Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1830/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
 • 1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành
 • 2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy ...
 • 3. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
 • 4. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng ...
 • 5. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công ...
 • 6. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng ...
 • 7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức
 • 8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác ...
 • 9. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu ...
 • 10. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1830/QĐ-BCĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1830/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật