Quyết định 258/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 258/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 258/QĐ-BTC năm 2020 về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính Số hiệu: 258/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 26/02/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 258/QĐ-BTC năm 2020 về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ QUA CHƯƠNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ...
 • QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ QUA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Tích hợp chữ ký số vào Chương trình VBĐH
 • Điều 5. Danh mục mã định danh
 • Điều 6. Tài khoản sử dụng Chương trình VBĐH
 • Điều 7. Nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu văn bản điện tử trên Chương trình VBĐH
 • Chương II QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 8. Xử lý văn bản đến tại Lãnh đạo Bộ và Văn phòng Bộ
 • Điều 9. Xử lý văn bản đến tại các đơn vị cơ quan Bộ Tài chính
 • Điều 10. Xử lý văn bản đến Bộ giao tại các Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự xây dựng, triển ...
 • Điều 11. Quy trình từ chối, trả lại văn bản điện tử đã phát hành qua Trục liên thông văn bản điện tử
 • Chương III QUẢN LÝ HỒ SƠ TRÌNH BỘ VÀ VĂN BẢN ĐI
 • Điều 12. Lập hồ sơ trình Bộ và dự thảo văn bản đi trình Bộ
 • Điều 13. Tiếp nhận, xử lý Hồ sơ trình Bộ, phát hành văn bản đi lấy số Bộ
 • Điều 14. Quản lý văn bản đi lấy số đơn vị
 • Điều 15. Quy trình thu hồi văn bản điện tử đã phát hành qua Trục liên thông văn bản điện tử
 • Chương IV QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC ĐIỆN TỬ
 • Điều 16. Quy trình tạo lập hồ sơ điện tử
 • Điều 17. Nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử tại Lưu trữ cơ quan (phòng Lưu trữ Thư viện - Văn phòng Bộ ...
 • Điều 18. Các nghiệp vụ khác
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính
 • Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ
 • Điều 22. Trách nhiệm của các Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
 • Điều 23. Trách nhiệm của người sử dụng
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 01 QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN TẠI LÃNH ĐẠO BỘ VÀ VĂN PHÒNG BỘ
 • PHỤ LỤC 02 QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN TẠI ĐƠN VỊ
 • PHỤ LỤC 03
 • PHỤ LỤC 04 QUY TRÌNH VĂN BẢN ĐI LẤY SỐ ĐƠN VỊ
 • PHỤ LỤC 05 QUY TRÌNH THU HỒI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ PHÁT HÀNH QUA TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC 06 QUY TRÌNH TỪ CHỐI, TRẢ LẠI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ PHÁT HÀNH QUA TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 258/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 258/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 258/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 258/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 258/QĐ-BTC

Đang cập nhật