Thông tư 23/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 23/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 13/04/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM ỨNG, VAY NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc tạm ứng, vay từ ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Điều kiện được tạm ứng ngân quỹ nhà nước
 • Điều 6. Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước
 • Điều 7. Quy trình, thủ tục tạm ứng ngân quỹ nhà nước đối với ngân sách trung ương
 • Điều 8. Quy trình, thủ tục tạm ứng ngân quỹ nhà nước đối với ngân sách cấp tỉnh
 • Điều 9. Thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
 • Điều 10. Hoàn trả khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước và xử lý các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn ...
 • Mục 2. VAY NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 • Điều 11. Mức vay ngân quỹ nhà nước
 • Điều 12. Quy trình, thủ tục vay ngân quỹ nhà nước
 • Điều 13. Thời hạn vay, thời hạn rút vốn vay ngân quỹ nhà nước
 • Điều 14. Hoàn trả khoản vay ngân quỹ nhà nước và xử lý các khoản vay ngân quỹ nhà nước quá hạn hoàn trả
 • Điều 15. Gia hạn khoản vay ngân quỹ nhà nước
 • Mục 3. CHI PHÍ SỬ DỤNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC QUÁ HẠN
 • Điều 16. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn
 • Mục 4. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 17. Hạch toán kế toán
 • Điều 18. Chế độ báo cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ...
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu 01- Hợp đồng cho vay ngân quỹ nhà nước
 • Mẫu 02- Phụ lục Hợp đồng cho vay ngân quỹ nhà nước
 • Mẫu 03/TƯ - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương
 • Mẫu 03/ĐP - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách cấp tỉnh
 • Mẫu 04 - Giấy rút vốn vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương
 • Mẫu 05 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2020/TT-BTC để xử lý: