Nghị định 49/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 49/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng Số hiệu: 49/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Hình sự, Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng
 • Điều 4. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện tái hòa nhập cộng đồng
 • Chương II CÁC BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHẠM NHÂN
 • Điều 5. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân
 • Điều 6. Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân
 • Điều 7. Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng
 • Điều 8. Thông báo phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù
 • Chương III CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ
 • Điều 9. Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng
 • Điều 10. Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý
 • Điều 11. Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù
 • Điều 12. Các biện pháp hỗ trợ khác
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 19. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 23. Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh
 • Điều 24. Trách nhiệm của Công an cấp huyện
 • Điều 25. Trách nhiệm của Công an cấp xã
 • Điều 26. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 49/2020/NĐ-CP để xử lý: