Thông tư 27/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 27/2020/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 27/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 27/2020/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí xây dựng TCVN, QCKT
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nội dung chi
 • Điều 5. Định mức chi xây dựng TCVN, QCKT
 • Điều 6. Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2020/TT-BTC để xử lý: