Quyết định 998/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 998/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đặng Ngọc Quỳnh Ngày ban hành: 15/04/2020 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ ...
 • ĐỀ ÁN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
 • I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
 • 1. Cơ sở pháp lý
 • 2. Cơ sở thực tiễn
 • III. NỘI DUNG
 • 1. Mục tiêu của Đề án
 • 2. Địa bàn, số lượng Văn phòng Thừa phát lại
 • 3. Địa vị pháp lý, điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
 • 4. Về phạm vi, thủ tục thực hiện công việc được làm của Thừa phát lại
 • 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại
 • 6. Chi phí trong hoạt động của Thừa phát lại
 • 7. Quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại Hưng Yên
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến Thừa phát lại
 • 2. Thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại
 • 3. Công tác phối hợp thực hiện
 • 4. Kinh phí thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 998/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 998/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 998/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 998/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 998/QĐ-UBND

Đang cập nhật