Quyết định 661/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 661/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 661/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Thanh Quý Ngày ban hành: 09/03/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Nghệ An ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ ...
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh ...
 • 3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm
 • 4. Công tác tổng hợp, báo cáo
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 661/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 661/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 661/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 661/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 661/QĐ-UBND

Đang cập nhật