Quyết định 5446/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5446/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5446/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 Số hiệu: 5446/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Ngọc Hoa Ngày ban hành: 27/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 5446/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • 1. Cải cách thể chế
 • 2. Cải cách thủ tục hành chính
 • 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 • 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 • 5. Cải cách tài chính công
 • 6. Hiện đại hóa hành chính nhà nước
 • III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2020 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ VÀ CÁC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5446/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5446/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5446/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5446/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5446/QĐ-UBND

Đang cập nhật