Văn bản khác 159/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 159/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 159/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền cơ sở
 • 2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền
 • 3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội
 • 4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập
 • 5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công ...
 • 6. Xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và người học, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến ...
 • 7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng XHHT
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 159/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 159/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 159/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 159/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 159/KH-UBND

Đang cập nhật