Quyết định 496/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 496/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 496/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Số hiệu: 496/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ Ngày ban hành: 20/02/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 496/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CẤP TỈNH THỰC HIỆN TẠI TỈNH THỪA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cấp tỉnh ...
 • Điều 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công ...
 • Điều 3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các các cơ quan chuyên môn thuộc ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 ...
 • Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, ...
 • DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CẤP TỈNH THỰC HIỆN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020
 • A DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP TỈNH
 • I CÔNG THƯƠNG (65 TTHC)
 • II DU LỊCH (26 TTHC)
 • III GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 • IV GIAO THÔNG VẬN TẢI (49 TTHC)
 • V KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
 • VI LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 • VII NỘI VỤ
 • VIII NGOẠI VỤ
 • IX NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • X TÀI CHÍNH
 • XI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • XII THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • XIII TƯ PHÁP
 • XIV VĂN HÓA THỂ THAO
 • XV XÂY DỰNG
 • XVI Y TẾ
 • XVII DÂN TỘC
 • XVIII BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 496/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 496/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 496/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 496/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 496/QĐ-UBND

Đang cập nhật