Quyết định 1003/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1003/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1003/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 ...
 • Điều Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC ...
 • A. THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2019
 • Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này ...
 • Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI
 • II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI
 • B. THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
 • I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI
 • 1. Đối với thi thăng hạng từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên
 • 2. Đối với thi thăng hạng từ kế toán viên trung cấp, kế toán viên cao đẳng lên kế toán viên
 • 3. Đối với thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính
 • 4. Đối với thi thăng hạng từ kế toán viên lên kế toán viên chính
 • II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI
 • C. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)
 • I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU
 • II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI
 • D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1003/QĐ-BTP để xử lý: