Quyết định 645/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 645/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 645/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 15/05/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với ...
 • A. QUAN ĐIỂM
 • B. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
 • II. MỤC TIÊU CỤ THỂ (CẦN ĐẠT ĐƯỢC VÀO NĂM 2025)
 • C. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP
 • D. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
 • Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • PHỤ LỤC II NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 645/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 645/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 645/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 645/QĐ-TTg

Đang cập nhật