Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 16/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương II TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DANH MỤC CHI TIẾT XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 4. Tổ chức quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 5. Danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương III KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 7. Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương IV NHẬP, XUẤT, MUA, BÁN XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 8. Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 9. Phương thức mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 10. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc ...
 • Điều 11. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác
 • Điều 12. Điều chuyển nội bộ xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương V BẢO QUẢN, SỬ DỤNG XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 13. Nguyên tắc bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia Thực hiện theo quy định tại
 • Điều 14. Nguyên tắc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia Thực hiện theo quy định tại
 • Điều 15. Trách nhiệm bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương VI THẨM QUYỀN XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUỐC GIA
 • Điều 16. Thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 17. Thẩm quyền xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương VII KHO XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 18. Hệ thống kho xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Điều 19. Yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia
 • Chương VIII CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, BÁO CÁO THỐNG KÊ XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC ...
 • Điều 20. Cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước
 • Điều 21. Chế độ báo cáo thống kê
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2020/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật