Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Tiêu đề: Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 03/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khang Ngày ban hành: 20/02/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

 • HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
 • 1. Hướng dẫn sử dụng Huy hiệu Công đoàn Việt Nam
 • 2. Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam
 • 3. Đối tượng và điều kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam theo
 • 4. Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam và chuyển sinh hoạt công đoàn theo
 • 5. Cán bộ công đoàn theo
 • 6. Đại hội công đoàn các cấp theo
 • 7. Hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể công đoàn các cấp theo
 • 8. Nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn theo
 • 9. Ban chấp hành công đoàn các cấp theo
 • 10. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp theo
 • 11. Điều kiện thành lập và hình thức tổ chức công đoàn cơ sở theo
 • 12. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể công đoàn cơ sở theo
 • 13. Nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở theo
 • 14. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo
 • 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo
 • 16. Việc tập hợp đoàn viên, người lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động có công ty con, chi ...
 • 17. Công đoàn ngành trung ương theo
 • 18. Công tác nữ công và ban nữ công công đoàn theo
 • 19. Tài chính, tài sản công đoàn theo
 • 20. Công tác kiểm tra, giám sát theo
 • 21. Ủy ban kiểm tra công đoàn theo
 • 22. Nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp theo
 • 23. Quyền của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp theo
 • 24. Khen thưởng của công đoàn theo
 • 25. Kỷ luật của công đoàn theo
 • PHỤ LỤC
 • 1. MẪU TỜ KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH: Dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tự khai khi tham gia nhân sự bầu ...
 • Mẫu số 01 SƠ YẾU LÝ LỊCH
 • 2. MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
 • Mẫu số 02 DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ …………..) CÔNG ĐOÀN………..
 • 3. MẪU PHIẾU BẦU CỬ
 • Mẫu số 03a: Phiếu bầu cử tại đại hội công đoàn
 • Mẫu số 03b: Phiếu bầu cử tại hội nghị ban chấp hành công đoàn.
 • Mẫu số 03c: Phiếu bầu cử tại tại hội nghị ban chấp hành công đoàn, dùng cho trường hợp bầu cử không có ...
 • Mẫu số 03d: Phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở
 • 4. MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
 • Mẫu số 04a: Biên bản kiểm phiếu bầu cử BCH hoặc đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên tại đại hội công đoàn
 • Mẫu số 04b: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại đại hội công đoàn cấp cơ sở
 • Mẫu số 04c: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban ...
 • Mẫu số 04d: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại hội nghị ban chấp hành công đoàn
 • Mẫu số 04đ: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở:
 • Mẫu số 04e: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở
 • 5. MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
 • Mẫu số 05a: Đơn dành cho cá nhân
 • Mẫu số 05b: Đơn dành cho tập thể người lao động
 • 6. MẪU QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP, CÔNG NHẬN ĐOÀN VIÊN
 • Mẫu số 06a: Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn
 • Mẫu số 06b: Quyết định công nhận đoàn viên công đoàn
 • 7. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH LẬP THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 14 ...
 • Mẫu số 07a: Quyết định công nhận công đoàn cơ sở
 • Mẫu 07b: Quyết định công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 03/HD-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 03/HD-TLĐ

Đang cập nhật