Quyết định 746/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 746/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 746/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 746/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh Ngày ban hành: 20/05/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 746/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bảo ...
 • KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
 • 1. Nội dung triển khai
 • 2. Các bước triển khai
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUNG VÀ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG ...
 • I. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ ĐÀO TẠO VỀ ISO
 • II. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH MÔ HÌNH KHUNG HTQLCL
 • III. CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 9001:2015 TẠI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 746/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 746/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 746/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 746/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 746/QĐ-BHXH

Đang cập nhật