Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Tiêu đề: Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành Số hiệu: 41/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Nguyễn Anh Tuấn Ngày ban hành: 16/03/2020 Lĩnh vực: Công nghiệp, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện ...
 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 4. Cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện
 • Điều 5. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
 • Điều 6. Cấu trúc hệ thống SCADA/EMS
 • Điều 7. Cấu trúc hệ thống đo đếm, thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng và chữ ký số
 • Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
 • Điều 9. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 10. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 11. Kiểm toán phần mềm
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 12. Cổng thông tin điện tử thị trường điện
 • Điều 13. Quy định về tài khoản người dùng
 • Điều 14. Quy định về quản trị tài khoản người dùng truy cập cổng thông tin điện tử
 • Điều 15. Quy định về cung cấp, công bố và khai thác thông tin
 • Điều 16. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
 • Điều 17. Quy định bảo mật thông tin thị trường điện
 • Điều 18. Lưu trữ thông tin, tài liệu vận hành hệ thống điện và thị trường điện
 • Chương IV THÔNG TIN AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN
 • Điều 19. Thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện ngày tới
 • Điều 20. Thông báo suy giảm an ninh hệ thống điện
 • Điều 21. Chế độ vận hành hệ thống
 • Chương V THÔNG TIN LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM, THÁNG, TUẦN
 • Điều 22. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng ...
 • Điều 23. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin của các đơn vị được thực hiện theo quy định ...
 • Điều 24. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
 • Điều 25. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới
 • Chương VI THÔNG TIN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI, CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI VÀ SAU VẬN HÀNH
 • Điều 26. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập vận hành thị trường điện ngày tới, chu kỳ ...
 • Điều 27. Thông tin vận hành thị trường điện ngày tới
 • Điều 28. Thông tin vận hành thị trường điện chu kỳ giao dịch tới
 • Điều 29. Thông tin trong vận hành thời gian thực
 • Chương VII CÔNG BỐ THÔNG TIN TÍNH TOÁN THANH TOÁN
 • Điều 30. Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ
 • Điều 31. Cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho các đơn vị
 • Điều 32. Thông tin phục vụ đối soát số liệu thanh toán cho các đơn vị
 • Chương VIII BÁO CÁO VẬN HÀNH
 • Điều 33. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
 • Điều 34. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
 • Điều 35. Phân quyền cho tài khoản người dùng xem báo cáo
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật