Nghị định 59/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 59/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự Số hiệu: 59/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Hình sự, Thi hành án, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Chương II XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 • Điều 4. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Điều 5. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân
 • Điều 6. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân
 • Điều 7. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Điều 8. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Điều 9. Lưu trữ dữ liệu thi hành án hình sự điện tử
 • Điều 10. Quản lý, bảo vệ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Điều 11. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Điều 12. Trao đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các cơ sở dữ liệu khác liên quan
 • Điều 13. Kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 • Chương III TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ ...
 • Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công an
 • Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Quốc phòng
 • Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 17. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 18. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, sử dụng thông tin ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 59/2020/NĐ-CP để xử lý: