Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số hiệu: 58/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 5. Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao ...
 • Chương III HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN MỨC ĐÓNG THẤP HƠN MỨC ĐÓNG BÌNH THƯỜNG VÀO QUỸ ...
 • Điều 6. Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao ...
 • Điều 7. Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động làm căn ...
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm ...
 • Điều 9. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh ...
 • Điều 10. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định điều chỉnh, áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động
 • Điều 15. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao ...
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động
 • Mẫu số 03 V/v báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động
 • Mẫu số 04 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai ...
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO Triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 58/2020/NĐ-CP để xử lý: