Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh An Giang Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 12/02/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ...
 • QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI CHÍNH; ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM
 • Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính
 • Điều 8. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật