Thông tư 41/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 41/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ và viết tắt
 • Điều 5. Điều kiện chuyên môn kỹ thuật của cán bộ kiểm định nước thải
 • Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ kiểm định và đơn vị quản lý cán bộ kiểm định
 • Điều 7. Thông số môi trường nước thải cần kiểm định và thu mẫu
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • Mục 1. THU MẪU NƯỚC THẢI VÀ ĐO KIỂM TẠI HIỆN TRƯỜNG
 • Điều 8. Thực hiện công tác chuẩn bị thu mẫu
 • Điều 9. Chọn thông số môi trường để kiểm định
 • Điều 10. Xác định điểm thu mẫu nước thải
 • Điều 11. Tiến hành lấy, bảo quản mẫu
 • Điều 12. Nhãn mẫu
 • Điều 13. Niêm phong mẫu
 • Điều 14. Lập biên bản thu và niêm phong mẫu nước thải
 • Điều 15. Lưu giữ tạm thời và vận chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm kiểm định môi trường
 • Điều 16. Kết thúc công tác thu mẫu nước thải
 • Điều 17. Đo kiểm môi trường nước thải tại hiện trường
 • Mục 2. KIỂM ĐỊNH MẪU NƯỚC THẢI
 • Điều 18. Quy trình kiểm định mẫu nước thải
 • Điều 19. Phương pháp kiểm định (phân tích)
 • Điều 20. Yêu cầu về điều kiện môi trường kiểm định
 • Điều 21. Lựa chọn nhà thầu phụ
 • Điều 22. Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng kiểm định
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I BỘ BIỂU MẪU VỀ KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU NƯỚC THẢI (MẪU BM-NT)
 • Mẫu BM-NT KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU N BM01-NT
 • Mẫu BM-NT KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU N BM02-NT
 • Mẫu BM-NT KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU N BM03-NT
 • Mẫu BM-NT KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU N BM04-NT
 • Mẫu BM-NT KẾ HOẠCH THU, BẢO QUẢN MẪU N BM05-NT
 • PHỤ LỤC II BẢNG TSNT: TỔNG HỢP THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT BẢO QUẢN THÍCH ...
 • PHỤ LỤC III QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT KÝ HIỆU (MÃ HÓA) MẪU NƯỚC THẢI
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO THU MẪU MÔI TRƯỜNG (MẪU BM-BCTM)
 • PHỤ LỤC V TIÊU CHÍ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2020/TT-BCA để xử lý: