Chỉ thị 09/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành Ngày ban hành: 04/05/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
 • I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025.
 • 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:
 • 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
 • 2.1. Mục tiêu tổng quát:
 • 2.2. Mục tiêu chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng bình quân 9,5% trở lên; ...
 • 2.3. Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu:
 • II. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 -2025
 • 1. Những yêu cầu trong tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ...
 • 2. Những yêu cầu trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 ...
 • 3. Kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
 • III. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ...
 • PHỤ LỤC I MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH GIA LAI
 • A VỀ KINH TẾ
 • B VỀ XÃ HỘI
 • C VỀ MÔI TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC II DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 09/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 09/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 09/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 09/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 09/CT-UBND

Đang cập nhật