Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Tiêu đề: Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 857/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng Ngày ban hành: 03/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà ...
  • Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ...
  • DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TÍCH HỢP, ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 857/QĐ-BKHĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật