Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong Ngày ban hành: 20/03/2020 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ
 • Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ; công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập ...
 • Chương II TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIỂM TÍNH CỦA CÁC TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG ...
 • Điều 4. Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Điều 5. Tiêu chí về tổ chức nhân sự của Văn phòng công chứng (Tối đa 42điểm)
 • Điều 6. Tiêu chí về trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng: (Tối đa là 28 điểm)
 • Điều 7. Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ ...
 • Điều 8. Tiêu chí về Khả năng quản trị của Trưởng Văn phòng công chứng (Tối đa là 09 điểm)
 • Điều 9. Tiêu chí về Quy trình nghiệp vụ và lưu trữ (Tối đa là 04 điểm)
 • Điều 10. Tiêu chí về điều kiện quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống, cháy nổ ...
 • Chương III CÁCH THỨC XÉT DUYỆT HỒ SƠ, CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 11. Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Điều 12. Phương pháp tính điểm, xét duyệt hồ sơ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 14. Điều khoản tham chiếu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật