Quyết định 1833/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1833/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Số hiệu: 1833/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh Ngày ban hành: 12/06/2019 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ...
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ...
 • Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu như sau ...
 • Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm ...
 • Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có ...
 • PHỤ LỤC 01. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 • PHỤ LỤC 02. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG ...
 • Phụ lục 03. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ NHA ...
 • PHỤ LỤC 04. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 • PHỤ LỤC 05. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 • PHỤ LỤC 06. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 • PHỤ LỤC 07. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1833/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1833/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1833/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1833/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1833/QĐ-UBND

Đang cập nhật