Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1151/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 1151/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 21/05/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1151/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích, yêu cầu
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các trường hợp tổ chức họp trực tuyến
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức họp trực tuyến
 • Điều 6. Đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến
 • Điều 7. Các yêu cầu kỹ thuật để họp trực tuyến
 • Chương II THỰC HIỆN HỌP TRỰC TUYẾN
 • Điều 8. Chuẩn bị cuộc họp trực tuyến
 • Điều 9. Tiến hành họp trực tuyến
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 10. Trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến
 • Điều 11. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
 • Điều 12. Văn phòng Bộ
 • Điều 13. Các đơn vị thuộc Bộ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌP TRỰC TUYẾN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1151/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật