Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 1561/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ ...
 • Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ ...
 • Điều 2. Thành lập các đoàn khảo sát gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đoàn khảo sát có ...
 • Điều 3. Kinh phí của đoàn khảo sát được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ ...
 • KẾ HOẠCH KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • DANH SÁCH CÁC ĐOÀN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật