Quyết định 724/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 724/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 Số hiệu: 724/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh Ngày ban hành: 02/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách ...
 • KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN ...
 • Ngày 12/05/2020, Chính phủ đã ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt ...
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
 • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN
 • III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • 2. Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, ...
 • 3. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ...
 • 4. Thực hiện đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp ...
 • 5. Tăng cường phối hợp giũa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thẩm định, thẩm ...
 • 6. Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự ...
 • 7. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ...
 • 8. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan trong việc triển khai ...
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 724/QĐ-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 724/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 724/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 724/QĐ-BXD

Đang cập nhật